Lahjoittajarekisteri-ilmoitus

Suomen Kansanterveysyhdistys ry
Arkadiankatu 21 B
00100 Helsinki
Y-tunnus: 0116937-7
Puhelin: 050 305 5500
Yhteyshenkilö: Tuula Leino

 

Lahjoittajarekisteri

Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten yksityislahjoittajien ja lahjoittajaorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen lahjoittajien tietojen oikea ja ajantasainen hallinta, lahjoittajarekisterin ylläpito ja kehittäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu

1. Lainsäädäntöön

 • a. Kirjanpitolakiin,
 • b. Rahankeräyslakiin tilitysvelvollisuuden täyttämiseksi ja
 • c. Rahankeräyslakiin kuuluvan tietojensaantioikeuden ja valvonnan järjestämiseksi niiltä osin kuin lahjoituksen tehdään tilinsiirtoa hyväksikäyttäen.

2. Suostumukseen niiltä osin kuin lahjoitus tehdään suorana käteislahjoituksena esim. toimistolla.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään lahjoittajien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita lahjoituksen hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:

 • Lahjoittajan nimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Verkkolaskuosoite tai laskutussähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille. Henkilötiedot voidaan luovuttaa rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdattaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilötietorekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelijä toteuttava rekisterin-pitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvat yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Lahjoittajatiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on säännöllinen lahjoittaja. Lahjoituksen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan viimeisestä lahjoituksesta. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkki-nointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyillä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsitellyt henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojensa poistamista
 • Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen ja erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on rahankeräysluvansaajan oikeutettu etu
 • Saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, rahankeräysluvansaaja käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekis-teröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rahankeräysluvansaaja voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rahankeräysluvansaaja voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaisille

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee. Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Pakolliset tiedot

Asiakkaan perustiedot ja yksilöintitiedot. Perusteena lakien noudattaminen kirjanpidon ja rahankeräyksen osalta.

 

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Lahjoitusta ei voida aloittaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista, koska tietojen luovutus on edellytys lahjoituksen tekemiselle, viitteellisen lomakkeen saannille.

 

Tietoja saadaan myös lahjoittajayrityksiltä

Tietojen luovuttaja on asiakasyritys, joka ilmoittaa omia yhteys-, luottamus-, ja toimihenkilöiden tietoja. Tiedot saadaan asiakasyrityksiltä, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä.

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry, Pohjoinen Rautatiekatu 19 B, 00100 Helsinki

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 13.3.2018.