Våra medlemsorganisationer

Syftet med vårt arbete är att stöda våra medlemsorganisationers riksomfattande arbete genom att samla in medel för deras verksamhet: bl.a. för forskning av allvarliga barnsjukdomar, arbete för mental hälsa, förebyggande arbete och vård av hjärtsjukdomar samt främjande av hälsa och välbefinnande bland åldringar. De donationer vi samlat in delas årligen ut jämnt mellan våra fyra medlemsorganisationer.

Stiftelsen för pediatrisk forskning finansierar på ett mångsidigt sätt forskning av allvarliga barnsjukdomar genom att stöda flera forskningsområden från kardiologi till neurologi och neuropsykologi till infektionssjukdomar. Tack vare forskningen har man lyckats förbättra leukemivård för barn, hitta orsaker till epilepsi bland spädbarn samt motarbeta utvecklingen av astma bland barn som har hög risk att insjukna. Bland de nya stödobjekten finns nu även forskning i COVID19-infektion bland barn.

Tack vare stödet från Folkhälsoföreningen i Finland har vi nu flera framskridande forskningar. Den nyaste är ett COVID19-projekt med fokus på barn. Därtill driver vi forskning i bl.a. avancerad leukemivård, förebyggande vård av långtidssjukdomar hos små prematurbarn, förebyggande av neurologiska följder av syrebrist under födseln och astma hos barn med hög risk samt tidig vård av leversjukdomar som kräver organtransplantation för nyfödda barn, förebyggande av kortväxthet och forskning kring sambandet mellan prematur födsel och sjukdomar i vuxen ålder.

 

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf förstärker psykisk hälsa och motarbetar psykiska problem hos barn, ungdomar, folk i arbetsför ålder och bland åldringar. MIELI rf erbjuder krisjour per telefon, över nätet och ansikte mot ansikte samt motarbetar självmord genom att erbjuda stöd åt både dem som försökt begå självmord och deras anhöriga. MIELI rf utbildar även personal på rådgivningsbyråer, inom småbarnspedagogik samt skolor, ungdoms- och åldringsvård, så att de på ett bättre sätt kan främja psykisk hälsa och motarbeta problem.

För Mieli rf har understödet från Folkhälsoföreningen i Finland betytt att vi kunnat förebygga självmord och arrangera en krisjour per telefon för sådana som försökt begå självmord, samt arrangera verksamhet som främjar psykiskt välbefinnande och utbildning av yrkesmänniskor som hjälper till med utmaningar i anknytning till psykisk hälsa.

Finlands Hjärtförbund rf erbjuder tillförlitlig hjälp, stöd och information om hjärtsjukdomar samt hjärthälsa. Kamratstöd, råd och tips av sakkunniga samt informationspaket om rehabilitering skapar hopp och tro i hjärtpatienters liv. Förbundet förebygger hjärt- och kärlsjukdomar genom att erbjuda mångsidig information om hälsa och välbefinnande.

Det understöd som Hjärtförbundet mottagit har under senaste år använts för att motarbeta hjärtsjukdomar och erbjuda stöd åt sådana som insjuknat. Exempel på Hjärtförbundets specialisttjänster är patientguider, kamratstöd, kurser, rehabiliteringsverksamhet och evenemang som främjar hälsa, föreläsningar av sakkunniga samt svar på personliga frågor om den egna hälsan.

Centralförbundet för de gamlas väl rf är landets största riksomfattande takorganisation för organisationer som arbetar för äldre människors och åldringars väl. Förbundets verksamhetsuppgift är att idka ålderspolitisk påverkning och intressebevakning för sina medlemssamfund och att främja välbefinnande, funktionsduglighet och social trygghet för åldringar. Förbundet stöder äldre bl.a. genom att lindra deras ensamhet, främja tryggt boende och öka deras digitala färdigheter och deras dagliga funktionsförmåga.

Förbundet har under de senaste åren använt sitt bidrag bl.a. till att arrangera seniorverksamhet såsom SeniorSurf-kurser vilka främjar digitala färdigheter, idka intressebevakning och utföra reparationer av bostäder för äldre personer. Förbundet ordnar även kamratstöd och projektet Vänkretsen har redan nått fram till 10 000 åldringar, och i den virtuella materialbanken Vahvike har folk gjort över en miljon nedladdningar.