Folkhälsoföreningen i Finland

Folkhälsoföreningen i Finland som står för insamlingen som går under namnet Hälsa i Finland, har drivit en kamp mot våra vanligaste folksjukdomar sedan år 1969. Genom att göra en donation till föreningen förstärker du nätverket av stödpelare inom folkhälsa i Finland, dvs. våra medlemsföreningar som främjar bl.a. forskning inom pediatrik, psykisk hälsa, prevention och vård av kärl- och hjärtsjukdomar och välmående hos åldringar.

Arbetet för folkhälsa är ett långsiktigt arbete som främjar hälsa och vård av sjukdomar. Därtill innebär det att man motarbetar sjukdom och styr sjukvård. Våra fyra medlemsorganisationer är etablerade och verksamma aktörer vars verksamhet förebygger betydande sjukdomar och stöder positiva ändringar i befolkningens levnadssätt – vilket igen påverkar den finländska befolkningens hälsotillstånd. Därtill främjar medlemsorganisationerna lagförändringar, tillgången till rehabiliterande stöd och utvecklingen av medicinsk forskning.

I flera årtionden har våra fyra medlemsorganisationer spelat en stor roll inom det arbete som minskar mänskligt lidande, dödlighet och arbetsoförmåga i Finland. Visste du t.ex. att dödligheten bland under 1 år gamla barn i Finland sjunkit till en tiondel sedan år 1970 tack vare forskningsarbete, och att resultaten för vården av den vanligaste formen av barnleukemi blivit ännu bättre under de senaste åren?

År 2019: 1,8M€ för folkhälsa

 

Låt oss tillsammans göra Finland till ett folk med mest medkänsla i världen.

Varför behöver vi din donation?

Trots att sjukvården i Finland har utmärkta resultat, är dödligheten pga. orsaker man kunde motarbeta, något högre i Finland i jämförelse med andra EU-länder. I Finland har vi även i medeltal fler åldringar som lever med en kronisk sjukdom än övriga Europa. *

Våra medlemsorganisationer spelar en avgörande roll för höjd folkhälsa i rätt tid. Folkhälsoföreningen i Finland har som sin uppgift att med hjälp av knappa två miljoner euro årligen trygga verksamheten för sina fyra medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerna driver daglig verksamhet som främjar hjärthälsa, psykiskt välmående, forskning i pediatrik och hjälp åt åldringar. Föreningen som grundades 51 år sedan och som till en början drev caféverksamhet vid sjukhus har de senaste tjugo år samlat in medel med hjälp av telefoninsamlingar.

 

Stiftelsen för pediatrisk forskning har understött forskning i pediatrik i Finland i över 50 år. Då stiftelsen väljer sina föremål för stipendium använder de sig av landets bästa experter inom medicinvetenskap.

Medlen som stiftelsen får av Folkhälsoföreningen i Finland rf riktas på ett mångsidigt sätt till forskning i pediatrik. Stiftelsen för pediatrisk forskning driver långsiktigt arbete som åtnjutit bred internationell uppskattning och erkännande.

Forskarna som åtnjuter finansiering av stiftelsen för pediatrisk forskning hittar lösningar från flera olika forskningsområden från kardiologi till neurologi och neuropsykologi till infektionssjukdomar. Tack vare forskningsarbetet har dödligheten för barn under 1 år i Finland minskat till en tiondel sedan 1970 talet (20/1000 barn -> 2/1000 barn) och behandlingsresultaten för den vanligaste formen av leukemi hos barn (ALL) har blivit allt bättre sedan år 2009 (85/100 -> 90/100).

Statens finansiering av forskning inom hälsa har minskat i jämn takt under 2000-talet och är numera endast en fjärdedel av vad det varit tidigare, varmed forskningsarbetet som gynnar familjer, är i stort behov av donationer.

Tack vare stödet som Folkhälsoföreningen i Finland rf delar ut pågar det nu flera framstående forskningar. Den nyaste forskningen är ett COVID19-projekt.

som fokuserar på barn som drabbas av sjukdomen. Därtill pågår det forskning i avancerad leukemivård, förebyggande vård av långtidssjukdomar hos små prematurbarn, förebyggande av neurologiska följder av syrebrist under födseln och astma hos barn med hög risk samt tidig vård av leversjukdomar som kräver organtransplantation hos nyfödda barn. Därtill pågår det forskning i hur man kan förebygga kortväxthet och i sambandet mellan prematur födsel och sjukdomar i vuxen ålder.

Stipendium som beviljats av Stiftelsen för pediatrisk forskning ur Folkhälsoföreningen i Finland rf:s fond under åren 2015-2020 

Finlands Hjärtförbund rf arbetar för att främja hjärt- och kärlhälsa i Finland. Förbundet erbjuder information om hälsa och välbefinnande, uppmuntrar folk att ändra om till hälsosamma levnadsvanor, och stöder människor som insjuknat i en hjärtsjukdom och deras närstående personer.

Till Hjärtförbundet hör 70 000 personmedlemmar, 16 hjärtdistrikt, 210 lokala hjärtföreningar samt tre riksomfattande medlemsorganisationer – Hjärtebarn- och vuxna rf, Föreningen för Hjärt- och Lungtransplanterade i Finland (SYKE) och Karpatiat ry.

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör den största dödsorsaken i vårt land och påverkar vardagen för närmare hälften av alla finländare. Så gott som 80 procent av dessa sjukdomar kunde förebyggas eller uppskjutas med hjälp av goda levnadsvanor. Över två miljoner personer som är bosatta i Finland har höjt blodtryck och 60 procent har kolesterolmedicinering. År 2017 dog 19 000 människor i sjukdomar som drabbar blodomloppet.

Det nuvarande ekonomiska läget och koronaepidemins följder syns tydligt i finansieringen av Hjärtförbundet. Arbetet för hjärthälsa är i stort behov av finansieringen från Folkhälsoföreningen i Finland rf.

Understödet från Folkhälsoföreningen i Finland rf har under de senaste åren använts för att motarbeta hjärtsjukdomar och stöda personer som insjuknat. Hjärtförbundet erbjuder tillförlitlig hjälp, stöd och värdefull information om hjärtsjukdomar och hjärthälsa. Kamratstöd, råd och tips av sakkännare samt infopaket om rehabilitering skapar hopp och tro i den insjuknades liv. Patientguider, kamratstöd, utbildning, rehabilitering och evenemang som främjar hälsa samt föreläsningar av proffs och svar på personliga frågor om hälsa är exempel på experthjälp som Hjärtförbundet erbjuder.

MIELI – Psykisk Hälsa Finland rf har som sitt grundläggande syfte att främja psykisk hälsa och motarbeta problem. Förbundets medlemskår består av 56 lokala sällskap och 32 riksomfattande organisationer. Därtill hör 22 kriscenter till förbundets krisnätverk.

MIELI rf förstärker psykisk hälsa och motarbetar psykiska problem hos barn, ungdomar, folk i arbetsför ålder och bland åldringar. MIELI rf erbjuder krisjour per telefon, över nätet och ansikte mot ansikte samt motarbetar självmord genom att erbjuda stöd åt både den som försökt begå självmord och personens anhöriga. MIELI rf utbildar även personal på rådgivningsbyråer, dagis samt i skolor och ungdoms- och åldringscenter, så att personalen på ett bättre sätt kan främja psykisk hälsa och motarbeta problem.

Problem med psykisk hälsa är den största orsaken till att finländare blir arbetsoförmögna i förtid. Tillsammans med hjärtsjukdomar orsakar problem med psykisk hälsa de flesta sjukledigheterna i vårt land. Enligt OECD är de årliga kostnaderna för problem med psykisk hälsa i Finland omkring 11 miljarder euro. Antalet självmord har vuxit under de senaste två åren (824 st. 2017).

Då de offentliga understöden sinat och resurserna blivit allt mindre har det uppstått ett stort behov av tilläggsresurser så att förbundet kan svara på efterfrågan av kristelefonjour, hjälp över nätet, Sekasin-chat för ungdomar samt utbildning för lärare och rådgivningspersonal. Under koronakrisen har behovet av hjälp ökat avsevärt – kristelefonjouren får ca 40 procent fler uppringningar och användningen av t.ex. Sekasin-chatten för unga ökar kraftigt hela tiden.

För MIELI rf har understödet från Folkhälsoföreningen i Finland rf inneburit att man kunnat motarbeta självmord och upprätta en krisjour per telefon, ordna verksamhet som stöder psykisk hälsa och utbilda proffs, som hjälper till med utmaningar som hör ihop med psykisk hälsa.

Behovet av krishjälp och arbete för välfärd är större än vad den offentliga finansieringen av förbundet räcker till för. Därför är understödet från Folkhälsoföreningen i Finland en viktig del av finansieringen av förbundets verksamhet.

Centralförbundet för de gamlas väl rf är landets största riksomfattande organisation som arbetar för de gamlas väl. Förbundets uppgift är att främja välmående och öka den sociala tryggheten bland åldringar samt att idka intressebevakning på sina medlemssamfunds vägnar. Genom sin roll som sakkännare är förbundet med om arbetet att stifta och förbereda lagar. Därtill samarbetar förbundet aktivt med myndigheter och ett flertal organisationer inom social- och hälsovården.

Då vår befolkning blir allt äldre i genomsnitt, behöver vi ett allt större stöd för att säkra oss om att de gamla i vårt samhälle mår bra och att de bevarar sin handlingsförmåga. Ensamhet och demenssjukdomar ökar och det krävs både ekonomiska och arbetsmässiga resurser för att lindra effekterna. Lite över en tredjedel av 65 år gamla finländare lider av ensamhet. Ensamhet igen påverkar enligt undersökningar de äldres psyke, välbefinnande, minne och hälsa.

Under de senaste åren har förbundet använt det stöd de fått till bl.a. seniorverksamhet, SeniorSurf kurser som ökar de äldres digitala färdigheter samt till intressebevakning på de äldres vägnar samt reparationer av äldre personers bostäder.  Förbundet ordnar även kamratstöd och projektet Vänkretsen har redan nått fram till 10 000 åldringar, och i den virtuella materialbanken Vahvike har folk gjort över en miljon nedladdningar.

Daglig hjälp från barndom till ålderdom

På endast 11 år har Folkhälsoföreningen i Finland samlat in 16,2 miljoner euro för folkhälsa. Det är en imponerande summa som vi har våra över 60 000 årliga donationsgivare att tacka för. Trots detta återstår det ännu mycket ogjort arbete.

Visst kan även du hjälpa. Vem som helst kan. Med hjälp av våra fyra medlemsorganisationer för Folkhälsoföreningen i Finland en kamp mot de vanligaste folksjukdomarna i vårt land. Genom att göra en donation och delta i vår insamling Hälsa i Finland är du med om att bygga upp ett friskare Finland och förstärka folk då en svår sjukdom påfrestar livet.

Tillsammans kan vi fatta ett beslut om att ingen ska behöva lida ensam med sin sjukdom. Ett värdigt stöd berör varje finländskt hem och arbetsplats.

Låt oss tillsammans göra Finland till ett folk med mest medkänsla i världen.

Folksjukdomar har en stor inverkan på hela folkets hälsotillstånd, dvs. Folkhälsan i ett land – och därmed har de även en betydelse för nationalekonomin. Folksjukdomar orsakar t.o.m. dödlighet: hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma och allergier, kroniska lungsjukdomar, cancer, minnessjukdomar, sjukdomar som drabbar hållnings- och rörelseorganen samt psykiska sjukdomar är alla folksjukdomar. Psykiska problem samt hjärt- och kärlsjukdomar är de som kostar samhället mest. Prislappen på humant lidande är helt enkelt enorm för många – i synnerhet då det gäller små barn.

*State of Health 2020

Läs vår verksamhetsberättelse för år 2019 här (endast på finska) 

Din hjälp är viktig

Med en donation hjälper du oss att främja psykisk hälsa, välmående hos äldre och forskning i pediatrik. Därtill hjälper du oss att motarbeta och vårda hjärtsjukdomar. Varje donation är mycket viktig för oss eftersom mottagaren är i en sårbar livssituation. Vem som helst kan hamna i en svår situation och behöva hjälp.

Donera