Folkhälsoföreningen i Finland som grundats kring sjukhuscaféer förnyas

Under år 2020 kommer den 51 år gamla föreningen att förnya sin kapitalanskaffning och sitt varumärke för att trygga framtiden för sin i årtionden verksamma verksamhet. Finland lider av allt fler fall av depression samt hjärt- och kärlsjukdomar, vilka tillsammans utgör de allra vanligaste dödsorsakerna i vårt land. Den äldre befolkningen i landet lever även oftare än sina europeiska medmänniskor med en kronisk sjukdom.*

Folkhälsoföreningen i Finland strävar med hjälp av sin insamling Hälsa i Finland att samla in åtminstone 2,5 miljoner euro åt sina fyra medlemsorganisationer som kämpar att bygga upp hälsa i Finland efter coronaepidemins inverkan. Insamlingen ska även försöka fylla ett behov som uppstått då föreningen förlorat sina nio sjukhuscaféer som en följd av en konkurrensutsättning år 2019.

Föreningens verksamhet har i 51-års tid räddat tusentals människor, från spädbarn till åldringar, från att drabbas av sjukdomar som orsakar mest mänskligt lidande. De intäkter som under de första åren samlats in via sjukhuscaféerna har använts för att främja folkhälsa, bl.a. genom forskning i ärftliga sjukdomar med hjälp av Stiftelsen för pediatrisk forskning. Numera är det möjligt att känna igen bärare av sjukdomsframkallande gener och förbereda rätt slags vård åt t.ex. nyfödda barn.

En god folkhälsa ökar även möjligheterna att klara av coronaepidemin.

Finland har under 2020-talet lyckats tackla coronaepidemin på ett bättre sätt än vad man hade kunnat för några årtionden sen. Detta pga en god folkhälsa i landet. Ännu under 1950- till 1960-talen var Finland svårt drabbat av hjärt- och kärlsjukdomar. Numera är dödligheten i kransartärer bland finländska män i arbetsför ålder endast en femtedel av vad den var för 60 år sedan.

Forskning inom flera folksjukdomar som är typiska för oss finländare, har framskridit med stormsteg. Prognosen för cancer ser bättre ut, det sker färre självmord då man fokuserat på förebyggande arbete och vården av barnsjukdomar ser bättre ut medan barndödlighet har minskat dramatiskt.

Tyvärr har dock alla folksjukdomar då inte minskat. Till exempel depression har tilltagit i en tid samtidigt som över två miljoner människor i Finland lider av högt blodtryck; nästan 60 procent har även ett högt kolesterolvärde. Flera uppföljningsstudier bland barn visar att ett flertal riskfaktorer syns tidigt, till och med före födseln.

Folkhälsa kan mätas med hjälp av en mätare för förväntad livslängd. I Finland är den god. Våra åldringar lever trots detta oftare än sina europeiska medmänniskor, men någon kronisk sjukdom (Finland 60 %, EU 55 %). * I Finland bör man därtill arbeta för att minska på dödsfall med orsaker som kunnat förebyggas. Enligt State of Health 2020-rapporten ligger vi i Finland ovanför medeltalet i jämförelse med övriga Europa.

Folkhälsa är naturligtvis starkt en statlig angelägenhet, konstaterar Helena Hulkko, kommunikations- och insamlingsdirektör vid Folkhälsoföreningen i Finland rf. – Den tredje sektorn och medlen som samlats in mha. bidragsgivare har trots allt spelat en avsevärd roll i arbetet som minskar hjärtsjukdomar och självmord och främjar äldreomsorg och vård av våra mest allvarliga barnsjukdomar. Det nuvarande ekonomiska läget och coronaepidemins effekter på t.ex. Veikkaus’ spelintäkter syns tydligt i finansieringen av våra medlemsorganisationer.

-Folkhälsoföreningen i Finland vill tillhöra gruppen på de top tio viktigaste doneringsmålen i Finland, fortsätter Hulkko. – Utöver telefoninsamlingen kommer vi att bearbeta fram andra sätt att stöda vår insamling. Insamlingen Hälsa i Finland får från och med i höst ett stämpelmärke som även representerar Kanresta – en grupp om 30 restauranger som ägs av föreningen.

År 2019 delade Folkhälsoföreningen i Finland ut 1,8 miljoner euro till MIELI rf, Centralförbundet för de gamlas väl, Hjärtförbundet och Stiftelsen för pediatrisk forskning.  Det statliga stödet för hälsoundersökning på universitetsnivå minskade från föregående år och forskarna i pediatrik är nu i behov av ett kontinuerligt stöd. Orsakerna till psykiska problem är i dagens läge den största orsaken till att folk i Finland blir sjukpensionerade i förtid. Hjärtförbundet behöver tilläggsresurser för att dela ut information och fortsätta sin verksamhet som räddar liv. Då den ålderstigna befolkningen ökar i antal ökar även antalet demenssjuka patienter och därmed behöver Centralförbundet för de gamlas väl dag för dag allt större resurser för att kunna arrangera aktiviteter som upprätthåller hälsa och handlingsförmåga bland åldringar.

*State of Health in the EU 2020

Tilläggsinformation: Helena Hulkko, kommunikations och insamlingsdirektör vid Folkhälsoföreningen i Finland rf och Kanresta Oy, tfn 050 582 22 11

 

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita