Donationsregistret-annons

Folkhälsoföreningeni Finland rf
Arkadiagatan 21 B
00100 Helsingfors
FO-nummer: 0116937-7
Telefon: 050 305 5500
Kontaktperson: Tuula Leino

Donationsregistret

Registrerade

I vårt register behandlas personuppgifter som tillhör nuvarande och tidigare privata donatorer samt kontaktpersoner för givarorganisationer.
Grund för och ändamål med behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med vårt register är en korrekt och uppdaterad hantering av de registrerade donatorernas uppgifter, upprätthållande och utveckling av donationsregist-ret. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på

1. Lagstiftningen

 • a. Bokföringslagen,
 • b. Lagen om penninginsamling för att uppfylla redovisningsskyldigheten och
 • c. För att ordna den till lagen om penninginsamling hörande tillsynen och rätten att få uppgifter i den mån donationen görs via kontoöverföring.

2. Samtycke i den mån donationen görs som direkta kontantdonationer, till exempel på kontoret.

Personuppgifter som behandlas

I registret behandlas donatorernas person- och kontaktuppgifter samt andra uppgifter som är nödvändiga för att sköta en donation.

 • Sådana uppgifter omfattar:
 • Donatorns namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • E-fakturaadress eller e-postadress för fakturering

Normala källor

Personuppgifterna samlas in från de registrerade själva.

Skydd av personuppgifter och dataskydd

Digitalt behandlade personuppgifter skyddas och lagras i ett system som endast är tillgängligt för personer som behöver denna information för att utföra sina ar-betsuppgifter. Dessa personer använder personliga användarnamn och lösenord. Personuppgifterna är skyddade mot utomstående användning. Arbetsstationerna och lagringsmedierna som används är krypterade.

Normalt utlämnande och överföring av personuppgifter

Uppgifter lämnas normalt inte ut till tredje part. Personuppgifter kan utlämnas till en registeradministratör som har till uppgift att behandla personuppgifter. Person-uppgifter kan överföras till andra när tjänsteleverantören byts ut till en ny systemadministratör. En samarbetspartner som genomför tekniskt underhåll och behand-ling av personuppgiftsregistret kan överföra personuppgifter i enlighet med lagstiftningen som gäller integritetsskydd och denna dataskyddsbeskrivning.

Personuppgifternas lagringstid

Uppgifterna om donatorn lagras i registret så länge som den registrerade är en regelbunden donator. Efter donationens slut lagras personuppgifterna i högst tio år från den sista donationen. Uppgifter baserade på samtycke lagras tills samtycket återkallas.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direkt marknadsföring. Den registrerade kan ge kanalspecifika samtycken och förbud gällande direkt marknadsföring. Dessutom har den registrerade i princip rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst:

 • Få information om behandlingen av sina personuppgifter
 • Få tillgång till sina personuppgifter och kontrollera de personuppgifter som behandlas
 • Kräva korrigering av oklara och felaktiga personuppgifter och komplettering av uppgifterna
 • Kräva att personuppgifter raderas
 • Återkalla sitt samtycke och invända mot behandlingen av personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke
 • Invända mot behandlingen av sina personuppgifter utifrån personliga och speciella omständigheter i den mån grunden för behandlingen av personuppgifterna är berättigat intresse hos innehavaren av tillståndet till penninginsamling
 • Få personuppgifter i en maskinläsbar form och överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig, innehavaren av tillståndet till penninginsamling behandlar sådana personuppgifter på grundval av den registrerades samtycke och behandlingen utförs automatiskt
 • Kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas

Den registrerade måste framställa en begäran om utövande av ovannämnda rättighet i enlighet med avsnittet Kontakt i denna dataskyddsbeskrivning. Innehavaren av tillståndet till penninginsamling kan be den registrerade att specificera sin begäran skriftligen och att bekräfta den registrerades identitet innan begäran behand-las. Innehavaren av tillståndet till penninginsamling kan vägra att utöva begäran på grundval av det som föreskrivs i tillämplig lag.

Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheterna

Varje registrerad har rätt att anföra besvär hos behörig tillsynsmyndighet eller hos tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerades boningsort eller arbetsplats är belägen, om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämplig dataskydds-praxis.

Obligatoriska uppgifter

Kundens grundläggande uppgifter och identifieringsuppgifter. Grunden är följande av lagarna när det gäller bokföring och penninginsamling.

Följder om uppgifter inte överlämnas

Donationen kan inte påbörjas utan att obligatoriska uppgifter överlämnas, eftersom överlämning av uppgifterna är en förutsättning för att göra en donation, att få en vägledande blankett.

Uppgifter fås även från givarföretag

Utlämnaren av uppgifterna är ett kundföretag som meddelar sina egna kontaktpersoners, förtroende- och tjänstemäns uppgifter. Uppgifterna fås från kundföretag, som är självständiga registeransvariga.

Kontakt

Begäran om användning av den registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och annan kontakt görs via e-post till: lahjoittajapalvelu@skty.fi. Den registrerade kan också ta kontakt personligen eller skriftligen på adressen nedan:

Folkhälsoföreningen i Finland rf, Norra Järnvägsgatan 19 B, 00100 Helsingfors

Ändringar i denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan tidvis uppdateras till exempel när lagstiftningen ändras. Det här meddelandet uppdaterades senast 13.3.2018.